Albayraklar Sitesi (inşaatı devam ediyor)

 BAĞCILAR İLÇESİ
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN

DÖNÜŞÜM PROJESİ - ALBAYRAKLAR SİTESİ 

-------------------------------------------------------------------------

ALBAYRAKLAR SİTESİ ONAYLI KENTSEL TASARIM PROJESİ
 [ DETAY İÇİN TIKLAYIN ]

ALAN BÜYÜKLÜĞÜ : 30.040 m2

 • EMSAL İNŞAAT ALANI  : 92462 m2
 • ALAN NÜFUSU  : 2866 kişi
 • BİNA SAYISI    : 26 adet
 • HANE SAYISI   : 735 hane
 • MALİK SAYISI  : 748 kişi

 

Albayraklar sitesi ve çevresinde temiz hava koridorları, teknik altyapı, çocuk bahçeleri, park, eğitim, kültür ve sağlık alanları gibi donatı alanları, toplanma ve rekreaktif faaliyetlerin yapılabileceği bir mekan bulunmamaktadır. Albayraklar  sitesi 30820 m² alana sahip olup toplam bina sayısı 26 adettir.

 

Olası bir deprem durumunda

- Mevcut yapı stokunun büyük risk taşıması,
- Yeniden yapılaşmanın çözümsüzlükle karşı karşıya kaldığı mülkiyet sorunlarının taşınması,
- Ekonomik koşullar sonucunda yenilemenin yavaş gerçekleşmesi büyük riskler taşımaktadır.
 
• Proje Alanlarında toplam 712 bağımsız birim bulunmaktadır. Mevcut yapıların ortalama yaşı 24 yıldır. Yani yapılar Marmara depremini görmüş ve inşaat ömrünü bitirmiştir.
• Mevcut alanda tespit edilen ortalama daire alanı 85 m² olup, ortalama bina yıpranma oranı %35’dir.
• Alanda bulunan yapıların inşaat kalitesinin düşük olması, ekonomik ömrünü tamamlamış olması,
• Depreme dayanıklı olmaması, Olası bir deprem karşısında can ve mal kaybının büyük riskler taşıması
• Otopark, oyun vb sorunların olması alanın başlıca sorunlarındandır.

Sorunların çözümü ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için daha esnek ve dinamik bir çalışma olan 6306 sayılı kanun maddesi gereğince “Riskli Alan” olarak ilan edilerek, projede bir araç olarak kullanılmalıdır.

Alanın yaşam kalitesini yükseltecek, ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlayacak şehircilik düzenlemelerin uygulanarak sosyal ve yeşil alan ihtiyaçlarının giderilmesi ve yukarıdaki sorunların çözülebilmesi için bahse konu alanın 6306 sayılı kanun maddesi gereğince “Riskli Alan” olarak ilan edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bağcılar Evren Mahallesi THY Sitesi ve Demirkapı Mah. Albayraklar Sitesi, Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanuna göre “Riski Alan” olarak tespit edilip; 17.05.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu alanlarda yapılacak olan çalışma safhaları;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği, “RİSKLİ ALAN İLANINI TAKİBEN YAPILACAK ÇALIŞMALAR ve KAPSAMLARIusulüne göre yapılacaktır.

 RİSKLİ ALAN İLANINI TAKİBEN

 YAPILACAK ÇALIŞMALAR ve KAPSAMLARI 

 • Halihazır haritasının temini,
 • Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması,
 • Mevcut durumun tespiti ve analizi,  

-          Alanın arazi kullanımının çıkarılması ve kat analizlerinin yapımı, 

-          Alanın mülkiyet durumu ile kamu ve özel mülkiyetinde bulunan alanların tespiti, 

-          Alanın mevcut altyapı durumunun tespiti, 

-          Nüfusun Sosyo-Ekonomik Profilinin tespiti,  

-          Alan üzerindeki kaçak ve sağlıksız yapılaşmaya ilişkin verilerin tespiti, 

-          Afet risklerinin ve yerel zemin sorunlarının tespiti, 

-          Alanın mevcut imar planı temini, 

 • Alan içerisinde mevcut taşınmazların tespiti, aplikasyonunun hazırlanması ve taşınmazlara ilişkin bilgi belgelerin temini,
 • Alan üzerindeki taşınmazların kıymet takdir raporlarının düzenlenmesi,
 • Alana dair yöntem ve metodoloji belirlenmesi (dönüşüm modelinin belirlenmesi),
 • Projeye dair fizibilite analizinin yapılması
 • Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması,
 • Alana ilişkin kavramsal proje ve kentsel tasarım projesi yapımı,
 • Hak sahipleri ile anlaşmaların(uzlaşmaların) yürütülmesi, Lojistik ve sözleşmenin imzaya hazır duruma getirilmesi,
 •  Kamulaştırma detay alımları işidir.  

Alana ilişkin halihazır haritaların ve jeolojik-jeoteknik etüt raporunun elde edilmesi ve onaylanması sürecinin tamamlanmasının ardından planlama/proje aşamasına geçilecektir.  

            Mevcut Durum Analizi:  

 • Hâlihazır haritanın temini,
 • Alanın mevcut yapısına ilişkin olarak; zemin, arazi, bina, altyapı ve nüfus durumuna ilişkin veriler ile daha önce yapılmış planlamaya ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilmesi ve paftalarının hazırlanması,
 • Kamu ve Özel Mülkiyette bulunan alanların tespiti ve pafta üzerinde gösterimi (mülkiyet yapısının tespit edilmesi),
 • Alana ilişkin daha önce ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan veya planlanan tüm projelere ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilmesi,
 • Projeye özgü demografik, çevresel, ekonomik ve sosyolojik yapının incelenmesi
 • Mevcut durum, eğilim ve beklentilerin belirlenerek sorunlar/olanaklar (GZFT analizleri) bağlamında Proje alanı ve çevresinin “Güçlü ve Zayıf” yönleri ile “Fırsat ve Tehdit”lere ilişkin analizlerinin yapılması,
 • Tüm bu verilerin işlenmiş olduğu analiz ve sentez paftalarının hazırlanması ve raporlanması işlerinden oluşmaktadır. 

            İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması:  

 • Planlama alanının plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlanacaktır. 
 • Jeolojik, Jeoteknik Etütler ile ilgili alana ait daha önceden hazırlanmış mevcut her türlü veri, bilgi, belge ve raporlar ilgili kurumlardan temin edilecektir.    

           Alan Kullanımına İlişkin Stratejilerin ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi:  

 • Mevcut durum analizi ile elde edilen veriler ve oluşturulan sentez paftası doğrultusunda; 
 • Afet risklerinden ve yerel zemin sorunlarından kaynaklanacak zararların minimize edilmesine ilişkin stratejilerin,
 • Afet risklerine ve yerel zemin sorunlarına yönelik alınacak önlemlerin ve plan uygulamalarının,
 • Mevcut durum analizi ile elde edilen veriler ve oluşturulan sentez paftası ışığında alanda yer alacak kullanımların (ticaret, turizm, konut vb.),
 • Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek politika, strateji ve hedeflerinin,
 • Fizibilite çalışmasına dair rapor, en etkin ve verimli kullanım değer analizi ve Matematiksel ve Finansal Modelin ve Dönüşüm Katsayı Hesaplarının (hak sahipleri ile anlaşmalarda esas olarak kullanılacaktır),
 • Hak sahipleri ile uzlaşma sağlanabilecek kriterlerin belirlenerek proje amaçlarının ve uzlaşmanın sağlanabilmesi için ilkelerin,
 • Hak sahipleri ile projesine uygun olarak İDARE’nin öngöreceği sayıda alternatif uzlaşma modelinin,
 • Projeye ait fizibilite/maliyet ve uygulama modelinin,
 • Bütüncül bir planlama ve tasarım yaklaşımı ile uygulanabilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir dönüşüm modelinin (imar haklarının toplulaştırılması, imar haklarının rezerv alanlara transferi, imar haklarının menkulleştirilmesi (konut sertifikası üretimi), hasılat paylaşımı, kat karşılığı sözleşme vb.) belirlenerek alanın dönüşümüne ilişkin uygulama yöntem ve esaslarının, ayrıntılı olarak açıklandığı “Teknik Rapor” hazırlanacaktır.   

             Hak Sahipliği Tespiti ve Taşınmaz Değerleme  

 • Proje alanındaki tüm yapı ve eklentilerinin değerleme tekniklerine uygun ölçüm, tespit ve hesapları yapılacak, alanda bulunan hak sahipleri tespit edilecek ve mülkiyet kimlik kartları hazırlanacaktır. Bu kapsamda; 
 • Taşınmazların mevcut durumunun tespiti (tüm taşınmazların değerleme ilkelerine uygun olarak ölçüm, tespit ve hesaplarının yapılması),
 • Hak sahibi araştırması/tespitinin yapılması (6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların malikleri ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerdir),
 • Alanda bulunan her bir bağımsız bölüm ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi eşleştirilmelerinin yapılması,
 • Alanda bulunan tüm yapı ve eklentilerinin her bir bağımsız bölümüne ait tespit ve ölçümünün yapılması, yapıların yaş, cins, kat adedi ve aşınma oranının tespit edilmesi,
 • Alandaki kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı ve adedinin tespit edilmesi, bedel hesaplarının yapılması,
 • İşlemleri yapılan her bir yapının dijital olarak en az iki cepheden fotoğraflarının çekilmesi,
 • Yapılan iş ve işlemlerin görsel boyutunun da tamamlanabilmesi için bu çalışmalar süresince işin her aşamasının resim ve videolarla kayıt altına alınması işlemlerinin yapılması,
 • Tespit ve ölçümü yapılan her bir bağımsız bölümün sayısal olarak alan hesaplarının yapılması,
 • Tespit ve ölçümü yapılan her bir bağımsız bölüm ve müştemilatın uygun ölçekte krokilerinin hazırlanması,
 • Tespit ve ölçümü yapılan her bir bağımsız bölüm ve müştemilatın bedel hesaplarının yapılması,
 • Alanda bulunan tüm taşınmazlara ait elde edilen sayısal (öznitelik ve tapu bilgileri) ve görsel girdileri içeren veri tabanının oluşturulması,
 • Alanda bulunan taşınmazların kıymet takdirinin yapılması,
 • Alanda bulunan taşınmazların aplikasyonunun çıkarılması,
 • Kamulaştırma Detay Alımı ve yapılan tüm ölçüm ve tespit işlemlerinin yer aldığı “Mülkiyet Kimlik Kartları”nın (Kıymet Takdir Raporunun) oluşturulması işlerinden oluşur.  

           İmar Planlarının Hazırlanması:  

 • Üst ölçekli plan revizyonu,
 • 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (Araştırma ve Açıklama Raporu ile birlikte),
 • Araştırma raporları, imar planları ile kentsel tasarım ve mimari projelere yön verecek verilerin elde edilmesi amacıyla planlama alanında idari,  sektörel, demografik,  sosyal, ekonomik, çevresel ve iklimsel (güneşlenme, rüzgar, gölge analizleri, ulaşım ve yön ilişkileri analizi, depremsellik, hidroloji ve drenaj vb)  analizleri içeren, tematik haritalar, grafikler, istatistik bilgiler ve görsel dokümanlar içermelidir.
 • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Araştırma ve Açıklama Raporu ile birlikte),
 • 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ilişkin plan hükümlerinin belirlenmesi,
 • Ulaşım ve altyapı sisteminin çözümünü gösterir haritanın hazırlanması,
 • Engelliler ve Yaşlılar için her noktaya erişilebilirliğin sağlanması.   

              Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması:  

 • Planlama alanın tamamında ve her bir uygulama etabına ilişkin olmak üzere, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren 1/1000 ve/veya 1/500 ölçekli “Kentsel Tasarım Projesi” hazırlanacaktır. Ayrıca alanın eski hali ve yeni hali olmak üzere 2 adet 1/1000 ölçeğinde 3 Boyutlu Maketi hazırlanacaktır.  

           Hak Sahipliği Uzlaşma Süreci  

 • ·         Proje alanında hak sahipliliğinin tespiti ve Kıymet Takdir Raporlarının oluşturulması sonrasında uygulamaya yönelik “Uzlaşma Paylaşım Modeli” oluşturulacaktır.
 • ·         6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde; hak sahibi olan vatandaşlarla, 
 • İcmal Tablosunun hazırlanması (arsa sahibine ilişkin mülkiyetinin tespitine yönelik olarak takyidatlı tapu kaydının alınması, takyidatlı tapu kaydı üzerindeki tüm ayrıntılar mülkiyete ilişkin oluşturulan icmal listede ayrı ayrı sütunlar halinde gösterilmesi ve tarama işlemi ile sayısal ortama aktarılıp ada/parsel numarasına göre isimlendirilerek CD ortamında teslim edilmesi),
 • Fizibilite Raporunun altlığının oluşturulması,
 • Uzlaşma görüşmelerine davet amaçlı tebligat evrakı (posta yoluyla) hazırlanması,
 • Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, (proje tanıtım görüşmeleri yapılarak proje alanındaki hak sahiplerinin birebir bilgilendirilmesi)
 • Hak sahipleri ile uzlaşma sağlanabilecek kriterlerin belirlenerek proje amaçlarının ve uzlaşmanın sağlanabilmesi için belirlenen ilkelerin, arsa sahipleri ile yapılan toplantılarda tartışılması,
 • Hak sahipleri ile uzlaşma katsayılarının belirlenmesi ve dönüşüm parametrelerinin hazırlanması,
 • Hak sahipleri ile projesine uygun olarak idarenin öngöreceği sayıda alternatif uzlaşma modelinin oluşturulması,
 • İhtiyaç programının ve konut tiplerinin belirlenmesi,
 • Muvafakat senedinin hazırlanması (hak sahiplerine muvafakat sözleşmelerinin imzalatılması, uzlaşmayan hak sahipleri ile ilgili uzlaşmama tutanaklarının hazırlanması)
 • Projeye ait fizibilite/maliyet ve uygulama modeli açıklama raporunun hazırlanması,
 • Uzlaşma sağlanamaması durumunda kamulaştırılması gereken taşınmazların belirlenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
 • Mülkiyet devrinin yapılması,
 • Tapu işlemlerinin yürütülmesi işleridir. 

               Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamına Aktarımı: 

 • Alana ilişkin mekânsal tüm veriler ve analiz aşamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamına aktarılacaktır.  

Bu sürecin sonunda proje safhası tamamlanmış olup, yapım safhasına geçilmesi planlanmaktadır.

 

Kira Yardımları Hakkında

Kira yardımları hakkında 6306 sayılı kanun kapsamında;

MADDE 16 – (1)’ya göre;

“Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Yardım süresi … Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. … “

MADDE 16 – (7)’ye göre;

“Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.”

 

36 AY BOYUNCA 1150 TL (2019 YILI İÇİN) KİRA YARDIMI ALINABİLİR. (KİRA YARDIMINA İLİŞKİN KAYNAK AKTARIMI BAĞCILAR BELEDİYESİ BANKA HESABINDA MEVCUTTUR.) HER YIL TÜKETİCİ ENDEKSİNE GÖRE KİRA YARDIMI GÜNCELLENİR.

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİLERDE SAĞLANAN FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ; ANCAK BİREYSEL KREDİ ÇEKEBİLİR.

 

Tapu sahiplerine yapılacak kira yardımı için gerekli evraklar

 • ·      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • ·      Konutun Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
 • ·      Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
 • ·      Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat

Bankası, vadesiz hesap)

                *Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamede “6306 sayılı kanun kapsamında

yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

 *Vekaletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

 

 Konut kiracıları için yapılacak taşınma yardımı için gerekli evraklar

 • ·         Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 • ·         Adres Bilgileri Raporu Aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
 • ·         Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat

Bankası, vadesiz hesap)