Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesi İle İlgili Olarak Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Ön Sözleşmesi

Sayın Albayrak Sitesi sakinleri;

Bilindiği üzere, 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilen Demirkapı Mah. Albayraklar Sitesi kentsel dönüşüm çalışmaları için 2014-2015 yılı içerisinde uygun gelen koşulları ve vatandaşlarla yapılan toplantılardan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ A.Ş. ile görüşmeler yapılmıştır. Ancak KİPTAŞ A.Ş.nin projeden çekilmesi nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmaları için bu defa Başak A.Ş. görevlendirilmiştir. Başak A.Ş kısa süre içerisinde hem tasarım hem de fiyatlandırma çalışmalarını tamamlamış ve bununla alakalı hak sahipleri ile toplantı düzenlemiştir. Kentsel dönüşüm için sözleşme çalışmalarına başlamıştır.

6306 sayılı kanun mevzuatına göre riskli alan çalışmaları için kira yardımı ödemelerinin, yasal süre olan 36 ay süre sonunda bitmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahliye işlemlerini kısa zamanda sonuçlandırmak durumundayız.Tahliye sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanması ve kira yardımı ödemelerinde mağduriyete mahal verilmemesi için Başak A.Ş firmasına başvurup sözleşme imzalanması gerekmektedir. Başak A.Ş firması İlçe Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olup, dönüşüm süreciniz devlet güvencesi ile teminat altındadır.

Bundan sonraki sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından, siz Albayraklar Sitesi sakini vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen adrese gelerek Başak A.Ş. yetkilileri ile görüşmeniz ve işlemlerinizin tamamlanması, büyük önem arz etmektedir.

 

ADRES: Güneşli Mahallesi, Papatya Sokak, No:4 (Güneşli Mahalle Konağı), Bağcılar / İSTANBUL

_____________________________________________________________________________

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

 ‘’ İşbu sözleşmenin tarafları “arsa sahipleri” ve “yüklenici” den oluşmaktadır.

 ARSA SAHİBİ: …………….... (T.C.K.No: ………………..)

  Yukarıda ismi  ve adresi yazılı olan kişi işbu sözleşmede “arsa sahibi” olarak anılacaktır.

 YÜKLENİCİ:   Başak A.Ş. (Vergi Dairesi ve vergi no:   Marmara Kurumlar VD. ……….  ) Kemalpaşa Mahallesi 20. Cadde No:61 Bağcılar/İstanbul

 Yukarıda ismi ve adresi yazılı olan şirket işbu sözleşmede “yüklenici” olarak anılacaktır.

2-) SÖZLEŞME KONUSU ARSA: 

     İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, 6 pafta, 2273 parsel sayılı 15799 .00 m2 alanlı taşınmaz ile İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Demirkapı Mahallesi, 6 pafta, 2274 parsel sayılı 13333,00 m2 alanlı taşınmaz işbu sözleşmenin konusu olan arsalardır. İşbu sözleşme konusu olan taşınmazlar üzerindeki site içinde bulunan bloklar yıkılıp taşınmaz arsaya dönüşecek ve her bir arsa sahibinin hissesi, kendisine ait bağımsız bölümlere ait arsa payı kadar olacaktır.

3-) SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

     Yüklenici, yukarıda belirtilen sözleşme konusu toplam 29132,00m² alanlı iki taşınmaz üzerinde bulunan  site içindeki toplam 26 adet bloğu yıkacak ve iki parsel arasında kalan yolu satın alacak ve iki parseli tevhit ederek tek parsel haline dönüştürecektir. Tevhit işlemi yapıldıktan sonra oluşan tek parsel üzerine işbu sözleşmede belirtildiği şekilde inşaat yapacak ve işbu sözleşmede belirtilen bağımsız bölümleri arsa sahibine (anahtar teslimi suretiyle teslim edecek ve arsa sahibinin her biri kendi üzerine kayıtlı hissenin %50 sini tapudan bila bedel yükleniciye devredecek ve her bir arsa sahibi KDV dahil 40.000 (kırkbin)TL’sını yükleniciye ödeyecektir. Her bir arsa sahibi, yükleniciye bu bedeli;  inşaat ruhsat tarihinden itibaren başlamak üzere  eşit taksitler halinde her ayın 5.nci  günü ödenmek üzere toplam 30 taksitte yükleniciye ödeyecektir.

      İşbu sözleşme yüklenici ile taşınmazın diğer tüm malikleriyle işbu sözleşme gibi Noterden düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı anda geçerli olacaktır. Bu hususu taraflar kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Yüklenici ile sözleşme imzalayan hissedarların sayısı her iki parsel bazında 2/3 çoğunluğu geçtiği takdirde sözleşme imzalamayan hissedarlara ait daireler/arsa payları 6306 sayılı yasa kapsamında hissedarlar arasında satışa çıkarılacak ve satın alan yeni malikle yüklenici arasında sözleşme yapılmak suretiyle her iki taşınmazın tüm malikleriyle sözleşme yapılmış olacaktır.

Yüklenici sözleşmenin konusu arsa üzerindeki binaları yıkıp hafriyatı alacak ve inşaat yapılacak alanın gerekli jeoteknik etüt raporlarını plan ve projelerini hazırlayacak ilgili belediye ve idarelerden onaylarını ve her türlü ruhsatlarını alacak onaylı proje doğrultusunda mahal listesinde belirtilen bağımsız bölümleri projesinde olması kaydıyla inşaatın her türlü teknik alt yapısını , çevre tanzimini ve peyzajını yapacak , iskan ruhsatlarını ve kat mülkiyeti tapularını alacak ve bu sözleşmede ARSA SAHİBİNE ait bağımsız bölümün anahtar teslimi suretiyle arsa sahibine teslim edilmesi ve bunun karşılığında işbu sözleşmede belirtilen hissenin yükleniciye bedelsiz devredilmesi ve KDV dahil 40.000,00TL nın arsa sahibi tarafından yükleniciye ödenmesi amacıyla işbu sözleşme düzenlenmiştir. Her bir arsa sahibi, yükleniciye bu bedeli  ;  eşit taksitler halinde inşaat ruhsat tarihinden itibaren başlamak üzere her ayın  5.  günü ödenmek üzere toplam 30 taksitte yükleniciye ödeyecektir.

4-) SÖZLEŞME BEDELİ:

     İşbu sözleşme bedeli ……..…….TL olup bu bedel, işbu sözleşme uyarınca yükleniciye devredilecek hissenin karşılığı olmayıp sadece Noter harcına esas olan bedeldir. Taraflar arasında ileride çıkacak bir uyuşmazlıkta bu bedelin her iki taraf yönünden taşınmazın gerçek bedeli olduğu yolunda bir hak oluşturmayacağını ve işbu sözleşme gereği arsa sahibinin yükleniciye devredeceği arsa payının karşılığı olmadığını taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

5-) TAŞINMAZIN YÜKLENİCİYE TESLİMİ: 

      Sözleşmeye konu arsa üzerindeki binada bulunan daire içindeki arsa sahibi / arsa sahibinin kiracısı arsa sahibi tarafından daireden tahliye edilip mevcut inşaat yapılacak taşınmaz en geç yüklenicinin tüm maliklerle sözleşme imzalamasından itibaren 30 gün içinde yükleniciye boş ve borçsuz olarak teslim edilecektir. İnşaat yapım süresi taşınmazın boş ve borçsuz olarak yükleniciye tesliminden sonra başlayacaktır. Her bir arsa sahibi kendine ait dairesini zamanında boş ve borçsuz olarak yükleniciye teslim etmek için azami özeni gösterecektir. Aksi takdirde inşaatın yapımını geciktirdiği için hem yükleniciye hem de diğer arsa sahiplerine karşı sorumlu olacaktır.

6-) VEKALET VERİLMESİ: 

      Arsa sahibi sözleşme uyarınca yapılacak inşaatla ilgili olarak öncelikle mevcut binayı yıktırmaya , yıkım ruhsatını , temel altı ve temel üstü ruhsatlarını almaya , plan ve projelerini tasdik ettirmeye , plan ve projelerde tadilat ve düzeltmeleri yaptırmaya , dilediği şekilde tadilat ve tashihatlar yapmaya  ve yaptırmaya , tadilat ve tashihat projelerini tasdik ettirmeye bunun için gerekli muvafakat ve taahhütlerde bulunmaya ve imzalamaya , çap kroki , röperli kroki , istikamet rölevesi  ve yol kotu ile ilgili evrakları tanzim ve tasdik ettirmeye belgelerini elden alıp vermeye, bu gayrimenkulden yol , kanalizasyon vs. ye terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak belediyeye veya ilgili mercilere terkini yaptırmaya , belediyeden yer alamaya, ihdas yapmaya, yoldan alınması gereken kısımları almaya,  arzi irtifak tesisine tescil ettirmeye, iş ve işlemlerini takip ile evrak defter sicilat muvafakat ve taahhütnamelerini imzalamaya , inşaatla ilgili aplikasyon yaptırmaya,  kadastro fen dairesinde yapılacak tespit, terkin, ifraz, tevhit, parselasyon,  aplikasyon ebatlı kroki, röperli kroki, pafta örneği, poligon, röper ve kordinat değerleri ile kadastro fen dairesindeki tüm hizmetleri yapmaya, her türlü sözleşmelerini ilgili resmi ve özel müesseselerde akdetmeye, teminat ve depozitolarını yatırmaya,  geri almaya, saat ve sayaçlarını taktırmaya, kontrollerini yaptırmaya, yasal işlemleri arsa sahibi adına yapmaya, evraklarını imzalamaya, ilgili tapu sicil müdürlüğü, kadastro müdürlükleri, belediye başkanlıkları ile bağlı birim ve mercileri nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, evrak imzalamaya, elden evrak alıp vermeye, ayrıca inşaat yapımı için mimari projesini çizdirmeye, ilgili makamlara onaylattırmaya, kadastro müdürlükleri nezdinde yapılacak olan iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, ölçümleri yaptırmaya, bu hususla ilgili gerekli müracaatlarda bulunmaya, yine inşaat yapımı için gayrimenkulün diğer hissedarlarından muvafakatname istemeye, yukarıda tapu kayıtları yazılı bulunan gayrimenkulle ilgili olarak kadastro müdürlükleri ile diğer ilgili birimlere müracaat ederek gayrimenkuldeki hak ve hisse ile ilgili olarak imzalanması gereken evrak ve belgeleri imzalamaya bilcümle sular idareleri , elektrik idarelerinde proje onaylattırmaya sözleşme imzalamaya bilcümle büyükşehir belediye başkanlıkları ile diğer ilgili belediye başkanlıklarına müracaat ederek inşaat yapımı için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, neticelendirmeye, otopark, alt yapı, yol katılım ve her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya ve imzalamaya, ortak yerlerden yararlanma şeklini belirlemeye, cins tashihi yaptırmaya, yoldan satın alma yapmaya, bedelli veya bedelsiz olarak ilgili belediye lehine yola ve yeşil alana terke, takrirlerini vermeye, ilgili tapu sicil müdürlüğü önünde tescil talebinde bulunmaya, tesciline, defterleri imzalamaya, 6306 sayılı kanun ve çıkmış veya çıkacak bilumum kanunlar kapsamında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanundan yararlanabilmemiz için yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri gerek T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve bilumum resmi kurum ve kuruluşlardan yapmaya, bununla ilgili gerekli müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler sunmaya, bizden istenecek olan her türlü evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya her türlü düzeltmeleri yapmaya, kayıt ve suretler çıkartmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, damga ve harçlardan muaf olduğuna dair muafiyet yazısı almaya, bununla ilgili tüm müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler sunmaya, benden istenecek olan evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve birimlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve birimlerinde Belediye, kadastro, tapu daireleri ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bil cümle resmi ve özel makam ve mercilerde bizim yapmamız gereken tüm işlemleri yapmaya , yürütmeye ve sonlandırmaya her türlü kayıt ve suretler çıkarmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, gerekli her türlü evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya,  arsa üzerindeki binanın yıkımından önce tüm kurumlarla ilgili olarak (İski, İgdaş , Elektrik vs.) hizmetleri veren tüm kurumlarla olan abonmanlıklarını sona erdirmek var olan sözleşmeleri feshetmek, ilgili muhtardan boş kağıdının alınması, taşınmaz üzerinde kurulu bulunan kat irtifakının bozulması, yapılacak binanın projesini hazırlamak ve ilgili belediyeden onaylatmak, yapı ruhsatını almak, zorunlu terk işlemlerini yapmak, sözleşme doğrultusunda kat irtifakını kurmak, iskan iznini almak ve kat mülkiyetine geçiş işlemini yapmak ve İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ vs. tüm kurumlarla arsa üzerindeki mevcut binada kullanılan arsa sahibi adına olan abonelikleri sona erdirmeye, ilgili muhtarlıktan boş kağıdı almaya, mevcut binanın yıkılmasına, inşaat yapıldıktan sonra işbu sözleşme doğrultusunda kat irtifakını kurmaya, kurulan kat irtifakını kat mülkiyetine dönüştürmeye, iskan almaya, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Yasası) uyarınca yapılacak başvuru/müracaat, iş ve işlemlerin tamamının arsa sahipleri adına, sözleşme uyarınca yapılacak inşaatla ilgili olarak öncelikle; mevcut binanın yıkımından önce tüm kurumlarla ilgili olarak (İski, igdaş, elektrik, vs.) hizmetleri veren tüm kurumlarla olan abonmanlıklarını sona erdirmek var olan sözleşmeleri feshetmek, ilgili muhtardan boş kağıdının alınması, taşınmaz üzerinde kurulu bulunan kat irtifakının bozulması, ifraz yapmaya , imar planları gereği yol yada kamu alanı almaya, sözleşme konusu her iki parseli tevhit ederek tek parsel haline dönüştürmeye, zorunlu terk işlemlerini yapmak, yapılacak binanın projesini hazırlamak ve ilgili belediyeden onaylatmak, yapı ruhsatını almak, tapuda yönetim planını hazırlamak ve imzalamak, sözleşme doğrultusunda kat irtifakını kurmak, kurulan kat irtifakını kat mülkiyetine dönüştürmeye, gerektiğinde proje tadilatını yapmak, iskan iznini almak ve kat mülkiyetine geçiş işlemini yapmak ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Yasası) uyarınca yapılacak başvuru / müracaat, iş ve işlemlerin tamamının arsa sahipleri adına yapılması vs. gibi inşaatın yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş ve işlem yapmak üzere yükleniciye ya da onun göstereceği kişilere vekalet verecektir. Ayrıca arsa sahibi işbu sözleşme konusu taşınmazlar üzerindeki binalarda bulunan kat irtifaklı bağımsız bölüm(daire)üne ait arsa payının %50 sinin yükleniciye devredilmesi için yüklenicinin gösterdiği kişiye satış (devir) yetkisini taşıyan vekaleti verecektir.

Arsa sahibi, işbu sözleşmenin tanziminden sonra sözleşme uyarınca yapılacak inşaatla ilgili olarak yüklenici ve yüklenicinin gösterdiği kişilere verdiği vekaleti kesinlikle iptal ettirmeyecek, yüklenici ve yüklenicinin gösterdiği kişileri vekillikten azletmeyecek ve sözleşme uyarınca yapılacak inşaatla ilgili olarak yüklenicinin talep ettiği vekaleti talep tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde Noterden çıkarıp yükleniciye teslim edecektir.

7-) TAPUNUN YÜKLENİCİYE DEVRİ:

İşbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 30 gün içinde arsa sahibi kendi üzerine kayıtlı hissesinin %50 hissesini kendi uhdesinde bırakıp geri kalan %50 hissesini işbu sözleşme uyarınca yükleniciye tapudan bila bedel devredecektir.

Tapuda kat irtifakı kurulurken kat irtifak listesinde, arsa sahibine ait bağımsız bölümler arsa sahibine, yükleniciye ait bağımsız bölümler yükleniciye ait gözükecektir.

8-) YAPILACAK İNŞAATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI, KONUMU VE ŞEKLİ:

 A)    Yükleniciye düşen bağımsız bölümler: Yapılacak inşaatı ve bağımsız bölümleri gösteren sözleşmenin ekindeki BASİT KROKİ 1-21 ‘de yükleniciye ait gösterilen bağımsız bölümler yükleniciye ait olacaktır.

B)    Arsa Sahibi ile diğer arsa sahiplerine  düşen bağımsız bölümler; Yapılacak inşaatı ve bağımsız bölümleri gösteren sözleşmenin ekindeki BASİT KROKİ 1-21 ‘de Arsa Sahibi ile diğer arsa sahiplerine  ait gösterilen bağımsız bölümler Arsa Sahibi ile diğer arsa sahiplerine ait olacaktır. Yüklenici ile arsa sahipleri arasında sözleşmelerin imzalanması aşamasında mevcut dairelerin satılması halinde dahi daire satın alan yeni malike yapılacak inşaattaki bu krokilerde eski malike ait gözüken daire verilecektir.  

C)    Her bir daire sahibi her bir arsa sahibi ayrıca KDV dahil 40.000,00 TL nı 30 eşit taksitte yükleniciye ödeyecektir. Her bir arsa sahibi, yükleniciye bu bedeli ;  eşit taksitler halinde inşaat ruhsat tarihinden itibaren başlamak üzere  her ayın  5.  günü ödenmek üzere toplam 30 taksitte yükleniciye ödeyecektir.

9-) İLAVE KAT YADA İMAR ARTIŞI: 

İleride imar planlarında değişiklik olması ve imar planları uyarıca ilave kat çıkılması yada imar artışı söz konusu olduğunda, imar artışı sonucu yapılacak ilave kat yada inşaat alanının yapımıyla ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından yapılacak  ve yapılan ilave kat yada inşaat alanı arsa sahipleri ile yüklenici arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.

10-) TAŞINMAZIN BOŞ OLARAK YÜKLENİCİYE TESLİMİ VE TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNALARIN YIKIMI: 

Sözleşmeye konu arsa üzerindeki binada bulunan daire içindeki arsa sahibi / arsa sahibinin kiracısı arsa sahibi tarafından daireden tahliye edilip mevcut inşaat yapılacak taşınmaz en geç yüklenicinin tüm maliklerle sözleşme imzalamasından itibaren 30 gün içinde yükleniciye boş ve borçsuz olarak teslim edilecektir. Taşınmazın boş ve borçsuz olarak yükleniciye tesliminden itibaren yüklenici taşınmaz üzerindeki binaları yıkacak ve yıkımla ilgili tüm masraflar ve işlemler yükleniciye ait olacaktır.      

11-) SÖZLEŞME SÜRESİ:

İş bu sözleşme konusu iki parsel üzerindeki toplam 26 blok içindeki tüm dairelerin boş ve borçsuz  olarak yükleniciye tesliminden itibaren yüklenici 6 ay içinde ruhsat alacak ve ruhsat aldığı tarihten itibaren 36 ay içinde işbu sözleşmede belirtilen inşaatı yapıp arsa sahibi ile diğer arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri anahtar teslimi suretiyle yapıp arsa sahibi ile diğer arsa sahiplerine teslim edecektir. Teslim anında bağımsız bölümlerin elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin abonmanlık yapıldığı anda kullanılabilir olması gerekir. Arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine tesliminden itibaren en geç 10 ay içinde inşaatın iskanı yüklenici tarafından alınacaktır. İnşaatın yapımının gecikmesi halinde YÜKLENİCİ geciken her ay için ARSA SAHİBİNE aylık rayiç kira bedeli ödeyecektir..

12-)  İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR: 

        Yüklenici, imar durumunun alınmasını müteakip imar durumuna göre proje hazırlayacak ilgili belediyesince onaylattırılarak yapı izin belgesi alınacaktır. Arsa sahipleri diledikleri anda projeyi görebilir. Yüklenici hazırladığı projeyi ilgili belediyeden onaylattıracaktır.

Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında yüklenici, işbu sözleşmedeki esaslara sözleşme ve ekindeki yapılacak inşaatı ve bağımsız bölümlerim şekil ve alanını gösteren krokilere,  ilgili belediyesinin onaylayacağı uygulama projesine, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, Bayındırlık İşleri Genel teknik Şartnamesine, Bayındırlık İşleri Genel ve Özel Teknik Şartnamelerine, Bayındırlık İşleri Tesisat İşleri Genel ve Özel Şartnamelerine, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliklere, diğer ilgili kurumların teknik şartnamelerine, TSE standartlarına uygun birinci sınıf malzeme ve işçilik kalitesinde inşaat yapmak zorundadır.

13-)  KULLANILACAK MALZEME:

        Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde en az TSE belgesini havi birinci sınıf kaliteden oluşan inşaat malzemeleri, madeni aksam ve cihazlar ve benzeri kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluklar yükleniciye aittir. Kullanılacak malzeme ve uygulanacak işçilikle ilgili detaylı bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir.

14-)   MASRAFLAR:

         Sözleşmeye konu inşaatın yapılmasıyla ilgili olarak tüm imar, iskan, inşaat, temel ve temel üstü ruhsatı, proje, noter, tapu, şerh, kat mülkiyeti tesisi, tapudan yükleniciye devredilecek hisselerin alım satım harcı,  iskan ruhsatının alınması vs. bilumum harç, masraf, damga - resim, kat irtifakının tesisi esnasında doğacak tüm masraflar, inşaat süresince ödenmesi gereken taşınmaza ait arsa emlak vergisi VS. TÜM MASRAFLAR Yükleniciye  aittir. Yapılması gereken terklerle ilgili tüm masraflar da yükleniciye aittir. İnşaatların yapılmasıyla ilgili bilumum malzeme, işçilik, personel giderleri,  sigorta primleri, ücret,  alacak, tazminat hukuki ve cezai sorumluluk, personel ve işçilerin veya 3.kişilerin kurum ve kuruluşların uğrayacağı zararların tazmin ve sorumluluğu yükleniciye aittir. Ayrıca işbu sözleşmenin tanziminden itibaren sözleşme konusu işin yapılmasıyla ilgili işbu sözleşmede dermeyan edilmeyen diğer masraflarda yükleniciye aittir.

        Sözleşme konusu arsanın ve üzerindeki binanın sözleşme konusu taşınmazın yükleniciye boş ve borçsuz olarak teslimi tarihine kadar olan tüm emlak vergileri, kurumlara karşı olan borçları (Tedaş, İski, İgdaş, vs.) arsa sahibine aittir. Sözleşmede belirtilen arsa sahibine ait olan bağımsız bölüm fiilen arsa sahibine teslim edildiği andan itibaren bu bağımsız bölümle ilgili emlak vergileri, dask sigortası, abonmanlıklarla ilgili yatırılacak güvence bedelleri vs. olmak üzere tüm giderler arsa sahibine ait olacaktır.

15-) KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİ: 

       Yüklenici, inşaat projelerinin yetkili makamlarca tasdiki ve yapı izin belgelerinin alınmasından sonra ilgili tapu sicil müdürlüğünde kat irtifakını tesis edecektir. İnşaat bittikten sonra  iskan raporu alınarak kat mülkiyetine geçilecektir.

16-)  KAZALAR: 

          YAPIMCI, sözleşme konusu işin devamı süresince işyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanunlarla ilgili tüzük, yönetmelik, tebliğ ve konuyla ilgili diğer her türlü kanun ve düzenleyici işlemlerde yer alan iş sağlığı ve güvenliği hükümleri ile “İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre (İSG-Ç) Gereklilikleri” nin gerektirdiği her türlü tedbiri en geniş bir şekilde almak ve iş güvenliği araç ve gereçlerini gereken adet ve evsafta temin etmekle ve çalışma mahallerinde alınması gereken tüm iş güvenliği önlemlerini eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olup, ilgili tüm kanunlar çerçevesinde resmi makamlara karşı birinci dereceden ve doğrudan doğruya sorumludur.

        YÜKLENİCİ, 4857 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre hazırlanan Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzükleri hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek tüm kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

17-)  İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ :

        YÜKLENİCİ; işçi alacakları, taşeron hak edişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen söz konusu alacaklarla ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

        İnşaat işinin bütün sorumluluğunu YÜKLENİCİ  üstlendiğinden, iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından ve üçüncü veya komşu gayrimenkullere verilebilecek zararlardan münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur. Yüklenici işveren, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yapmak zorundadır. İnşaat sırasında doğabilecek her türlü kazalardan YÜKLENİCİ tek başına sorumludur. İşçilerin işyerlerinde uğrayacakları iş kazalarından talep edecekleri her türlü tazminattan YÜKLENİCİ tek başına sorumlu olacaktır. Bütün bunlara rağmen arsa sahipleri, üçüncü kişilere veya resmi mercilere inşaattan (iş kazası vs.) bir tazminat veya ceza ödemek zorunda kalırsa bunu YÜKLENİCİ’ den rücu yoluyla tahsil edeceklerdir. 

18-) FİYAT, ÜCRET, VERGİ VE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR: 

       YÜKLENİCİ, inşaat maliyetinin ve/veya bağımsız bölümlerin satışına tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vs. türdeki artışları, sosyal sigortalar primleri, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve benzeri gibi sebeplerle sözleşmeyi değiştirme teklifinde bulunamayacağı gibi süre uzatımı talebinde de bulunamayacaktır.

19-) KANALİZASYON, SU, ELEKTRİK VB. GİBİTEKNİK ALT YAPI

      BAĞLANTI VE DEVRİ:

      Yapıların kullanılabilir halde teslimi için; bağımsız bölümlerin maliklerine tesliminden önce kanalizasyon, yağmur suyu, su, elektrik, doğalgaz, telefon vb. gibi sistemlerin ilgili şebekelere bağlantıları konusundaki teknik hizmetler ile ilgili kurumlara kabul ve devir işleri de YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işlerle ilgili masraflar ile katılım payları ve alt yapı yapım teminatları ile ilgili masraflarda YÜKLENİCİYE aittir. Elektrik, İgdaş, İski vs. gibi kurumlarla yapılacak olan abonelik sözleşmelerinden doğan masraflar bağımsız bölüm sahipleri tarafından karşılanacaktır.

20-) DEVİR VE TEMLİK: 

       ARSA SAHİBİNİN izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme ancak ARSA SAHİBİNİN yazılı onayı ile başkasına devredilebilir. Ayrıca yüklenici işbu sözleşme gereği yapılacak inşaatın yapımını kısmen ya da tamamen alt taşeronlara ihale yoluyla yaptırtabilir. Bu durumda dahi tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Taraflardan birinin vefatı halinde işbu sözleşme mirasçıları da bağlayacaktır.

21-) ZORLAYICI SEBEP VE SÜRE UZATIMI: 

Sözleşmede belirtilen iş süresi aşağıda belirtilen zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Olağanüstü doğal afetler, genel grev, genel veya kısmi seferberlik ilanı,  bulaşıcı veya salgın hastalık çıkması yüzünden işçi çalıştırılamaması gibi sebeplerle sözleşme süresi yukarıda belirtilen zorlayıcı sebepler süresince uzatılacaktır.

22-) SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ: 

       İş bu sözleşme, sözleşme ve sözleşme eklerinde ve sözleşme teknik şartnamesinde  tanımlanan tüm yükümlülükler eksiksiz, noksansız ve ayıpsız olarak yerine getirildikten, yapım işlemlerinin tamamlanıp iskan ruhsatı ve kat mülkiyetine geçildikten sonra ve taraflara düşen bağımsız bölümler eksiksiz olarak bu sözleşmede belirtilen şartlarda ve evsafta bitirilip teslim edildikten sonra işbu sözleşme tasfiye edilmiş sayılacaktır.     

23-) YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI:

        YÜKLENİCİ, işbu  Sözleşme ile yapımın yüklendiği inşaatı, tasdikli inşaat projelerine, inşaat ruhsatına ve işbu Sözleşmeye ve teknik şartnameye daireleri ve ortak mahalleri “anahtar teslimi” inşa edecek ve ARSA SAHİBİNE teslim edecektir.

Ödenecek bütün iskan harçları ve vergileri YÜKLENİCİ tarafından ödenerek, iskan müsaadesi de YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.

YÜKLENİCİ yapmakla yükümlü olduğu jeolojik - jeoteknik etüt raporu, uygulama projeleri, alt yapı ve peyzaj vb tüm projelerin hazırlatılması süresinde ARSA SAHİBİ ’yle koordinasyonu devam ettirecek, malzeme seçimi, malzeme kalitesi, miktar, mahal listesi vb konularda sözleşme hükümlerine ve sözleşme teknik şartnamesine göre hareket edecektir.

            YÜKLENİCİ sözleşme konusu işlere ait projelerin ilgili dairelerden gerekli tüm tasdik ve onaylarını almakla yükümlüdür.

            YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşme ve teknik şartnamesine uygun olarak eksiksiz, noksansız ve ayıpsız yapacak ve ilgili hak sahiplerine teslim edecektir.

Resmi makamlar nezdinde inşaat işlerinin tüm fenni sorumluğu (TUS) YÜKLENİCİ ’ye aittir.

             YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek onaylı uygulama projelerine, mahal ve malzeme listelerine, şartnamelere ve teknik şartnamelere, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİ  yukarıda yazılı olduğu üzere, inşaatı “anahtar teslimi” olarak yapmayı yüklendiğinden, mali, sosyal sigortalar, iş ve her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibeleri yerine getirmeyi üzerine almış olduğu gibi, bunlardan doğacak her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluğu da üzerine almıştır.

ARSA SAHİBİNİN, inşaatın yapımı ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmadığından, inşaat işini fenni usul ve kurallara göre yürütmek, bunun için gerekli her türlü tedbirleri almak YÜKLENİCİNİN görev ve sorumluluğu altındadır. İnşaatın tamamlanıp fiilen teslim edilmesi yapı kullanma belgesi (iskan ruhsatı) alınması ile inşaat bitmiş sayılır.

            YÜKLENİCİ, binaların oturacağı zeminin jeolojik ve jeoteknik zemin etütlerini yaptırarak ve zemin emniyet gerilmelerini sıhhatli olarak tespit ederek elde edilen sonuçlara göre uygulama projeleri hazırlayacaktır.

            ARSA SAHİBİNE teslim edilecek olan bağımsız bölümlerin teslim edilememesinden ve  geç teslim edilmesinden veya sonradan yapılacak sözleşme teknik şartnamesine, sözleşme ve ekleri ile onaylı uygulama projelerine ve diğer belgelere uygun yapılmamış olmasından ve geçici kabul ve kesin kabul sonrası meydana gelebilecek gizli ayıplardan dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk YÜKLENİCİ ’ye aittir. Bu hususlarda ARSA SAHİBİN hiçbir sorumluluğu yoktur.

24-) ARSA SAHİPLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

       İnşaat süresince arsa sahibine kira bedeli 6306 sayılı kanun gereğince ilgili bakanlık tarafından ödenecektir. Bakanlık tarafından yapılan kira yardımının kesilmesi halinde arsa sahiplerine ait daireler fiilen teslim edilinceye kadar kira parasını yüklenici ödeyecektir.

Arsa sahiplerine ait daireler fiilen teslim edilinceye ve arsa sahibinin yükleniciye karşı borcu ödeninceye kadar arsa sahibi kendi adına yapılacak daireyi yükleniciyle istişare ederek satabilecektir. Arsa sahibi yükleniciye karşı borcunu ödedikten sonra ve arsa sahibine ait bağımsız bölüm fiilen teslim edildikten sonra yüklenicinin izni olmaksızın tek başına satma yetkisine sahip olacaktır.

Yapılacak bina ve bağımsız bölümleri yüklenici aynı standartta yapacaktır.  Arsa sahibine düşen bağımsız bölümde kullanılan malzeme ve işçilik yükleniciye ait olacak bağımsız bölümlerdeki malzeme ve işçilikten kesinlikle daha az kalitede olamayacaktır.

Arsa sahibine verilecek bağımsız bölüm, arsa sahibinin hali hazırdaki dairesinin metrekaresinden, bulunduğu kat ve mevkiden daha değersiz kat ve mevkide olmayacaktır.

Arsa sahibi ve diğer arsa sahiplerinden oluşturulacak 7 kişilik komisyon inşaatı yapım aşamasında kontrol edebilecek ve bu komisyon inşaatın her aşamasında dilek ve görüşlerini yükleniciye bildirebileceklerdir.

Yüklenici inşaatı yapıp bitirdikten sonra site, arsa sahipleri tarafından yönetilecektir.

Arsa sahibi işbu sözleşmenin düzenlenmesinden önce yükleniciye ve yüklenicinin gösterdiği kişilere verdiği vekaleti iptal etmeyecek ve inşaatın yapım aşamasında ihtiyaç duyulması halinde ek vekalet, muvafakati talep tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde verecektir. Aksi halde arsa sahibi, inşaatın yapımını geciktirdiği her gün için yükleniciye günlük 100,00 TL ile diğer arsa sahiplerine de günlük 100,00 TL ceza-i şart ödeyecektir.

Arsa sahibi, mevcut inşaat yapılacak taşınmaz üzerindeki kendisine ait bağımsız bölümü en geç yüklenicinin tüm maliklerle sözleşme imzalamasından itibaren 30 içinde tahliye edip yükleniciye boş ve borçsuz olarak teslim edecektir. Aksi takdirde arsa sahibi , inşaatın yapımını geciktirdiği her gün için yükleniciye günlük 100,00 TL ile diğer arsa sahiplerine de günlük 100,00 TL ceza-i şart ödeyecektir.

İnşaatın yapımıyla ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, fon vb giderler katılım payları (yol, kanal, su, doğalgaz,Telekom, vb) ile kurumlara verilecek teknik alt yapı yapım teminatı bedelleri YÜKLENİCİ ’ye aittir.    

25-) İŞLERİN YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR:

  İşbu sözleşmeye konu olan işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;

- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,

- Onaylanacak uygulama ve detay projelerine,

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının;

a. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine,

b. Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesine,

c. Bayındırlık İşleri Genel ve Özel Şartnamelerine,

d. Bayındırlık İşleri Tesisat İşleri Genel ve Özel Şartnamelerine

         - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Teknik Şartnamesine,

- Afet İşleri Yönetmeliğine,

- Diğer ilgili kurumların Teknik Şartnamelerine,

- Mahalli İdarelerin ve ilgili Kurumların Yönetmeliklerine,

- Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, ek ve değişiklilerine uygun birinci

  sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.

26-) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE YERİ:

       Taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri  yetkilidir.

27-) TAPUYA ŞERH: 

        İşbu sözleşmeyi, sözleşmenin taraflarından herhangi birisi tek başına tapuya şerh ettirebilir.

28-) TEBLİGAT ADRESİ: 

        Tarafların belirtilen adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu adreslerde vukua gelecek değişiklikleri taraflar, diğerine noter aracılığı ile ve en geç 7 (yedi) gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. Taraflar yazılı değişiklik bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olduğunu kabul ederler. YÜKLENİCİ ile ARSA SAHİBİ arasındaki ilişki kesinleşinceye kadar YÜKLENİCİ ’nin yukarıdaki tebligat adresine yapılacak bildiriler YÜKLENİCİ ’nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak değişiklikler derhal ARSA SAHİBİNE noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste YÜKLENİCİ ’nin bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENİCİ ’ye ait olacaktır.

29-) SÖZLEŞME MADDELERİNE AYKIRILIK: 

Sözleşmenin her bir maddesi kendi başına ayrı bir hüküm ifade eder. Bu nedenle sözleşmenin tek bir maddesine aykırılık sözleşmeye aykırılık oluşturmuş sayılacaktır. Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, beş yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.    

 30-) TEKNİK ŞARTNAME, SÖZLEŞME EKİNDEKİ BASİT KROKİ:

         İnşaatın teknik ve estetik niteliklerini belirleyen TEKNİK ŞARTNAME ile bağımsız bölüm (Dükkan+Daire) lerin konumunu, şeklini, alanını, arsa paylarını ve paylaşımını gösteren BASİT KROKİ 1- 21  bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

TEKNİK ŞARTNAME

 1.        KALİTE ve STANDART:

 İnşaat 1. sınıf, TSE 500 kalite ve standardında olacaktır.

 2.       BİNA İSKELET VE TEMELİ

           Drenaj: Radye temelin kenarlarına  delikli drenaj hortumu döşenip, su tahliyesi bina giderine bağlanarak drenaj işlemi yapılacaktır. Kot kurtardığı takdirde, bina etrafına en alt kotta 1OOmm kalınlığında fleksibl drenaj hortumları konulacaktır (Hakan,Fırat,Pilsa,Kalde)ve bu hortumların etrafı 20cm kalınlığında 3 numara mıcır ile kapatılacaktır. Kot kurtarmadığı takdirde ise, cebri pompa ile şehir kanalizasyon sistemine bağlanacaktır.

       Bohçalama: Hafriyatın yapıldığı yere yeterli kalınlıkta düzgün bir grobeton atılacak (10~15cm) (Akçansa,Gümüştaş,Yolyapı,Nuh,Özyurt,Ece Beton), grobeton üstüne iki kat PP3000 bitümlü membran (Standart,İzomaks,BTM,ODE) aralıksız şekilde yapıştırılacaktır ve Temel imalatına hazır hale getirilecektir. 

3.       DUVARLAR

Dış duvarlar yönetmeliğin öngördüğü ısı yalıtım projesine uygun izotuğla veya gazbeton  ile örülecektir. İç bölme duvarları, 8.5cm. veya 13.5cm delikli tuğla ile örülecek(Kilsan,Tekirdağ,Derya), komşu duvar bölmelerine ses izolasyonu yapılacaktır.

4-      SIVALAR

Tüm dış sıvalar, TSE 197-1-CEN142,5R Standardında Gri Portland çimento ile ince ve kaba şeklinde itinalı şekilde uygulanarak yapılacaktır.

5-      MANTOLAMA

Binanın dış cephesi ısı ve ses yalıtımı için komple 4cm kalınlığında mantolamaya uygun polistren -xps veya -eps ısı yalıtım levhaları ile kaplanacaktır(4cm) (ODE,Bonuspan,Wallboard). Yüzeyine file çekilip, pürüzsüz şekilde uygun hazır sıva ile sıvanacaktır

6-      ALÇI SIVA

Tuğla üstüne iyi bir taşeron tarafından 1.sınıf alçı sıva, makine ile püskürtme şeklinde gönye ve terazisinde itinalı şekilde uygulanarak yapılacaktır. Köşe birleşim yerlerinin düzgün ve dayanıklı olması için Alüminyum paslanmaz köşe profilleri kullanılacaktır. Alçı sıva üzerine tekrar iki kat saten perdah alçısı çekilecek, zımparası yapılarak boya aşamasına hazır hale getirilecektir.

7-    OTOPARKLAR

                   Garaj alanı maksimum araç alacak şekilde projelendirilip yapılacaktır.       Kapalı  Otopark: Mimari projenin uygun gördüğü yere bağımsız bölüm sayısı kadar araç alabilecek kapalı otopark yapılacaktır. Tabanları takviyeli çimentolu harçla pürüzsüz helikopter şapı atılacaktır(Durabond,Sika,Weber). Aydınlatma ve havalandırma için uygun yerlerine camlı menfezler konacaktır. Fotosel elektrik aydınlatma sistemi olacak garaj aydınlatması için armatürler monte edilecektir. Yangın tesisatı çekilip yangın alarmı takılacaktır ve ayrıca yeterli adette yangın sensörü çekilecektir. Otopark giriş kapısı uzaktan kumandalı, dışarıdan açma aparatlı fotosel garantili yerli marka otomatik kapı olacaktır(Fenestra,Rollsis,Kepsan). Kapalı otoparkta araba temizlemek için, (1) adet musluk ve su gideri yapılacaktır.  

8.   BODRUM KAT 

Tavan ve duvarlar, yüzeyleri su bazlı plastik boya ile boyanacaktır. Bodrum tabanlarına renkli takviyeli çimentolu harçla pürüzsüz helikopter şapı atılacaktır (Durabond,Sika,Weber). 

a.       Sığınak:

İmar ve Sivil Savunma Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılacaktır. Zemini karo mozaik veya renkli helikopter şapı ile yapılacaktır. Duvarları ve tavan yüzeyi su bazlı plastik boya ile boyanacaktır(Dyo,Polisan,Permolit,Çağdaş). Sığınağın içine tesisatı bağlanmış tuvalet konulacaktır. 

b.      Su Deposu:

Bodrumda ayrıca binaya yeterli kapasitede betonarme veya pvc su deposu yapılacaktır. Depolara şamandıra sistemi TSE belgeli binaya yetecek takatin üstünde sessiz çalışan yeterince güçlü hidrofor konacaktır(Baymak,Etna,Empo). Su bağlantısı direkt olarak şehir şebekesinden yapılacak, depolar su kesilmesi durumunda devreye girecek şekilde bina tesisatına bağlanacaktır. Bodrumda yapılacak su deposu, bina perdelerinden ayrı çalışacak şekilde yapılacaktır. 

9.   DIŞ CEPHELER 

Cephe estetiğine, mimari projede azami dikkat gösterilecek ve güzel bir görünüm alınması sağlanacaktır. Mimari projenin uygun gördüğü yerlerde balkon yapılacak, önüne korkuluk olarak cam veya alüminyum (Burak,Sistem,Akpa) korkuluk takılacaktır. Kalan kısımlara  yerli akrilik silikonlu veya tekstürlü boya seçilerek özenle boyanacaktır. Dış cephe tasarımı ve renk uyumu, müteahhit firma teknik elemanları tarafından belirlenecektir. 

10.   BAHÇE TANZİMİ 

Peyzaj projesi müteahhit tarafından hazırlanacaktır. Peyzaj düzenlemesinde, gereken yerlere çim eklenecek, uygun yerlere yeni bitkiler dikilecek, gerekli yerlere dekoratif aydınlatma armatürleri monte edilecektir. İnşaat sahası içerisinde kalan ağaçlar taşınma imkanı varsa arsanın uygun bir yerine taşınacaktır. Taşınma imkânı yoksa arsa sahiplerinin de yardımı ile ağaçlar kesilecektir. Öngörülen yerlere gerekli ışıklandırmalar yapılacak ve binalar etrafa karşı güvenli hale getirilecek, bina etrafı yağmur sularına karşı izole edilmiş olacaktır. 

11.   ASANSÖR

 • ·         İmar yönetmeliğine uygun olarak asansör üretebilen T.S.E. ve C.E. standartlarına sahip firmaların tarafından yapılacaktır(Çakır,Burak).
 • ·         Binada iki adet asansör olacak aynı zamanda diğeri yük taşımaya uygun olacaktır.
 • ·         Asansör motoru AKAR, NAGEL marka veya muadili yerli 6 kişiyi taşıyacak kapasitede olacaktır.
 • ·         Asansör otomatik kapıları FERMATÖR veya muadili marka olacaktır.
 • ·         Asansör 1,2 m/s hızla seyahat edebilecek, asansör çukuruna, su yalıtımı yapılacaktır.
 • ·         Asansör bütün katlara, bodrum ve kapalı garaja uğrayacak biçimde tasarlanacaktır. Asansör kapıları, 212cm yükseklikte engelli aracı geçecek şekilde ve teleskopik açılır olacaktır. Kapılar standartlara uygun paslanmaz metal olacaktır.
 • ·         Kabin içi paslanmaz çelik, ahşap kaplama, ayna gibi malzemelerle güzel bir görünüm alması için bu malzemelerle kaplanacaktır. Kabin tavan ve duvarlarında yeteri kadar aydınlatma yapılacak. Tabanı ise granitle kaplanacaktır.
 • ·         Asansörler toplamalı hafızalı olarak acil durum pozisyonlarına göre hizmet verecek otomasyona sahip olacaktır.
 • ·         Asansörlerde kullanılacak olan enerji kabloları antigron, yanmaz ve holojen free olacaktır. Asansör kuyu aydınlatması yapılacaktır.
 • ·         Asansör kulesinde elektrik panosu mekanik aksamlı ayrı bir yere yerleştirilecek, motorların bulunduğu bölümle de ısının fazla yükselmesi durumunda kontrol altına alacak havalandırma menfezleri konacaktır. 

 

12.   MERDİVEN HOLÜ, SAHANLIK ve BASAMAKLAR 

Merdiven hol döşemeleri, sahanlık ve basamak rıhtları  mermer ile kaplanacaktır. Aynı cins mermer ile süpürgelikleri de yapılacaktır. Mermerler terazisinde ve gönyesinde döşenecek olup, işçiliğine dikkat edilecektir. Merdiven korkulukları alüminyum(Burak,Sistem,Akpa) veya çelik-demirden yapılacaktır. Duvarlara saten alçı çekilip, saten boya ile boyanacaktır. Her sahanlıkta ve merdivenlerde fotosel aydınlatma sistemi olacaktır.  

13.   BİNA GİRİŞİ (GİRİŞ KAT)

Bina giriş kapısı binanın dış cephesi ile uyumlu çelik (Tutkunlar, Dorset-Lersan,Gökler) veya alüminyum kapıdan yapılacak, özel bir boya ile boyanacaktır. Gerekli yerlerine özel dekorlar yapılacaktır. Girişte dairelerle irtibatlı renkli görüntülü diafon olacaktır(Netelsan,Audio,Commax). Her daire için kilitli, ahşaptan posta kutuları olacaktır. Girişin uygun yerine boy aynası takılacaktır. Tavanına özel dekorlu asma tavan yapılıp, yeterli miktarda spot lamba takılacak, fotosel aydınlatma olacaktır. Projenin bitiminde arsa sahibine kendi dairelerinin posta kutusu anahtarları verilecektir. Binanın girişine; sokak numarası ve arsa sahibi ile kararlaştırılan bina adı paslanmaz metal harflerle konulacaktır. Müteahhit isterse kendi logosunu da monte edecektir. 

14.   ISITMA VE SIHHI TESİSAT

İGDAŞ 'ın verdiği yönetmeliğe uygun TSE belgeli mamuller kullanılacak.

 • ·         Projesine uygun merkezi sistem veya müstakil kombili olup, tesisat şekli mobil kılıflı olacaktır.
 • ·         Daire içersine radyatörlere dağıtım kolektörden yapılacaktır.
 • ·         Merkezi sistem doğalgaz kazanı demirdöküm veya protherm veya muadili yerli-yabancı marka olacaktır.
 • ·         Sıcak su, merkezi sistem kullanılacak şekilde tasarlanacak.
 • ·         Radyatörler, Demirdöküm, Termoteknik veya muadili yerli-yabancı marka panel radyatör olacaktır.
 • ·         Pis ve temiz su boruları Fırat veya muadili marka
 • ·         Doğalgaz boruları yerli-yabancı  marka 1.sınıf boru olacaktır. 

15.   YANGIN TESİSATI

İstanbul itfaiye Müdürlüğü ve İmar Yönetmeliği'ne uygun olarak betonarme yangın merdiveni yapılacaktır. Kapalı garajda, bina giriş katında ve ana bina merdiveninde her kat için yangın ihbar sistemi ve yangın dolabı monte edilecektir. 

16.   ELEKTRİK TESİSATI

 • ·         Elektrik tesisatlarında kullanılacak tüm malzemeler TSE ve CE standartlarına uygun olacaktır.
 • ·         Bedaş talimatlarına uygun ve tasdikli projesine göre yapılacak, her dairede trifaze elektrik olacak, sayaçlar elektronik sayaç olup, sayaç girişine kaçak akım rölesi takılacaktır.
 • ·         Her odaya, salona ve mutfağa yeteri kadar priz, TV(Bağımsız Uydu ve Kablolu Tv'ye Uygun) ve telefon tesisatı çekilecektir.
 • ·         Telefon tesisatı; 2 Harici Hat Teminine Uygun olacaktır(Karel,Erisson-LG).
 • ·         Elektrik tesisatı; anahtar ve prizlerde 2,5 mm NY A, ana kolanlarda 6 mm NYA kablo kullanılacaktır(Seval,Göldağ,HES,Öznur).
 • ·         Topraklama tesisatı, binanın radye temeli demirleri tarafına montaj edilen galvanist şeritlere bağlanacaktır.
 • ·         Elektrik panosu, ESEM marka veya muadili,
 • ·         Anahtar prizleri vs. VİKO, MAKEL veya muadili marka, Sigortalar, TSE garantili olacaktır.
 • ·         Kablolar HES, PİRELLİ veya muadili yerli-yabancı marka olacaktır.
 • ·         Bina plan ve projesine uygun güçte konulacak jeneratör için tesisat hazır hale getirilecektir.

17.   DİYAFON

Her daireye kapıcı ve dış kapı önü ile konuşmayı sağlayacak renkli görüntülü diyafon tesisatı ve armatürleri monte edilecektir. 

18.   BANYO

 • ·         Duvarlar tavana kadar VİTRA veya KÜTAHYA veya Çanakkale marka veya muadili seramik ile kaplanacak, tabanIarı duvar seramiği ile uyumlu takım olacaktır.
 • ·         Küvet, duş teknesi veya flatlar PAKDUŞ veya muadili,
 • ·         Gömme rezervuarlar ECE marka veya muadili yerli-yabancı marka olacaktır.
 • ·         Klozet, yarım ayak lavabo GÜRAL, KÜTAHYA, ECE veya muadili marka,
 • ·         Armatürler, ARTEMA (minimax), E.C.A. (delta) marka veya muadili,
 • ·         Banyo dolabı, mobilya kaplamalı olacaktır.
 • ·         Tavanları 30*30 Alüminyum Asma Tavan veya Yeşil Alçıpan yapılıp, gerekli sayıda spot konacaktır.    

 19.   MUTFAK 

 ·         Mutfak dolapları, SYL üzerine MDFLAM Membran kapaklı olacaktır.

  • ·         Seramikler; taban ve tezgâh üstü EGE veya KÜTAHYA marka veya Çanakkale veya muadili,
  • ·         Armatürler; ARTEMA (minimax) veya E.C.A. (delta) marka,
  • ·         Tezgah, uygun malzemeden olacaktır.
  • ·         Ocak ve kombinin bulunduğu yere doğalgaz tesisatı çekilecektir.
  • ·         Eviye; TEKA veya muadili  marka olacaktır.
  • ·         Seramikler proje firması tarafından seçilecektir 

 20.   ANTRE VE YATAK HOLÜ

 ·         Yerler, EGE, KÜTAHYA, Çanakkale veya muadili seramik,

 ·         Seramik üstüne, uyumlu süpürgelik yapılacaktır.

21.   BOYALAR

Daire içerisinde kullanılacak boya renkleri proje firması tarafından seçilecektir. 

22.   PARKE 

 • ·         Bütün odaların tabanına laminant parke döşenecektir(Vario,Classen,Magix).
 • ·         Parkeleri proje firması seçecektir. 

23.   İÇ KAPILAR

       ·         Kapı tasarımları müteahhit firma iç mimarı tarafından modeli tasarlanacak, kaplama olarak imalat ettirilecektir. 

 • ·         Kapı kasalar masif ahşap veya bükme sac kasa olacaktır.
 • ·         Kanatların serenleri masif ahşap olacaktır. Kilit sistemleri bu masif parçaların içlerine yerleştirilecektir.
 • ·         Serenlerin boşlukları petek mukavva ile doldurulacak ve kapı kanadı her iki taraftan 4 mm MDF levhalar ile kaplandıktan sonra beğenilen doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır. Menteşeler gizli menteşe olacaktır.
 • ·         Kapılarda kullanılacak tüm aksesuarlar, iyi kalite ürünlerinden tercih edilecektir. Kilitleri KALE marka veya muadili olacaktır. 

24.   DAİRE GİRİŞ KAPILARI 

Çelik kapılar Kale kilit sistemli, mobilya kaplamalı, emniyet kilitli kapılardan yapılacaktır. Dış kapıların, iç kaplaması, dairenin iç kapılarıyla uyumlu olacaktır. Her daire için 5+3 anahtar temin edilecek ve proje sonunda arsa sahiplerine kendi dairelerinin anahtarları teslim edilecektir. 

25.   DIŞ DOĞRAMALAR 

Pencereler PİMAPEN, WİNSA, FIRATPEN marka veya muadili yerli PVC pencere olacaktır. Bütün pencerelere TSE belgeli min. 4+12+4 mm kalınlığında ısıcam takılacaktır.

26.   DENİZLİK 

Dış cephe ile uyumlu bir renkte doğal granit veya mermer seçilecektir. Denizlikler dıştan damlalıklı, yüzeyi cilalı olacaktır. 

ARSA SAHİBİ                                                           YÜKLENİCİ