Arsa İle İlgili Sorular
Hisseli tapu nedir ?

Hisseli tapu; bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi bir belgedir. Hisseli tapularda gayrimenkulün sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazar ve bu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir.

Hisseli arsada tapudaki hisse kadar alana inşaat yapılabilir mi ?

Yapılamaz.Hissedarların ortak olarak hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsat müracaatında bulunulamaz.

DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı ) nedir ?

Düzenleme Ortaklık Payı: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile MEB’na bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, ibadet yeri ve karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenle-meye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %40’a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

Tapu tahsisi nedir ?

Tapu Tahsisi; Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya 2981 sayılı Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilmesidir.

Tapu tahsisli alanlarda tapu nasıl alınabilir ?

a) İlgilisinin talep yazısı
b) Taşınmazın imar durumunda yapılan inceleme sonucunda imarlı alanda kalıyor ise hak sahibine (işgalcisine) satış işlemlerine başlanır.
c) Hak sahipliği araştırması yapılır. ( Belediyeler ve Tapu Müdürlüklerine)
d) Taşınmazın Milli Emlak Müdürlüğünden İşgalcisine devri yapılmak üzere Belediyemize devri yapılması hususunda Encümen Kararı alınır.
e) Taşınmazın devri yapıldıktan sonra Kıymet Takdir Komisyonunca taşınmazın değer tespiti yapılır.
f) Bedel tahsilatı yapıldıktan sonra işgalcisine ( Hak sahibi) devri yapılır.

Tapu tahsisli alanlarda inşaat yapılabilir mi ?

Tapu tahsisli alanlarda inşaat yapılamaz.

Kadastral parsel, imarlı parsel nedir ?

Kadastral Parsel; Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellere denir.

İmar Parseli; İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline de imar parseli denir.

Binanın komşu parsele işgalli olması dumunda ne yapılmalıdır ?

Sınır düzeltilmesi yapmak şartıyla ruhsat başvurunda bulunulabilir.

Kentin içindeki çevre kirliliği oluşturan sanayi tesisleri için ne gibi
çalışmalar var ?

Sanayi tesislerinin konut bölgesi dışına çıkartılması çalışmaları devam etmektedir.

Kullanışsız, metruk vaziyette bulunan boş meskenlerin yıkılması hakkında
ne gibi çalışmalarınız var ?

Metruk yapının imar işlem dosyası incelenir. Yıkım ruhsatı alınıp, alınmadığı tespit edilip ilgili kişi ile görüşülerek, metruk yapının yıkılması veya yıktırılması sağlanır.